602 631 329

600 850 977

oferty@multideweloper.pl

Rynek Dewelopera

Ustawa deweloperska a prospekt informacyjny – czy wszyscy klienci go otrzymują?

Data: 2013-05-15

Czym jest prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny jest dokumentem, który musi zawierać pewne podstawowe dane. Między innymi pełne informacje o gruncie, na którym powstaje przedsięwzięcie, o kupowanym lokalu mieszkalnym, a także dotychczasowych dokonaniach dewelopera i  zamierzonym sposobie finansowania inwestycji. Oczywiście nie może w nim zabraknąć również takich informacji, jak dokładna powierzchnia nieruchomości, cena za metr kwadratowy oraz opis standardu wykończenia lokalu. Istotna dla klientów jest również kwestia drogi dojazdowej czy miejsc postojowych. Zapytani przez nas deweloperzy okazali się świadomi obowiązku dostarczenia takich informacji. 

 

W związku z tym, że Nowe Centrum Lubonia w którym powstaje nasza inwestycja, wciąż się rozbudowuje, klienci bardzo często pytają o drogę dojazdową do Osiedla Wschodnia. Przewidując to zainteresowanie, już przed rozpoczęciem prac na budowie, porozumieliśmy się z Urzędem Miasta w sprawie budowy drogi dojazdowej – mówi Mariusz Urbanek, właściciel firmy Immo Invest.

Z widokiem na przyszłość

W prospekcie zadebiutowała jeszcze jedna, istotna z punktu widzenia klientów, informacja.

- Deweloperzy wysyłają do nas pisemne zapytania z prośbą o przedstawienie informacji zawartych w publicznie dostępnych dokumentach, dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej działki. Po zebraniu odpowiednich danych, przekazujemy je w formie wydruków i mapmówi Tadeusz Jurga, Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

 

Bardzo ważna jest tez jakość przekazywanych materiałów.

- Prospekty to nie tylko merytoryka, ale również estetyka. Każdemu klientowi przedkładamy sumiennie zebrane i przygotowane materiały ze szczegółami naszego projektu. W prospektach pokazywaliśmy otoczenie takie, jakim jest, i jakim będzie w rzeczywistości. Klient świadomy to klient zadowolony, a na tym nam najbardziej zależy mówi Joanna Rzelechowska z firmy Kalbud Deweloper.

 

 

Otoczenie inwestycji do tej pory było traktowane przez klientów bez należytej uwagi. Prowadziło to do sytuacji, że  po jakimś czasie za balkonem, bez ich wiedzy, powstawała zajezdnia autobusowa czy też  hałaśliwe centrum handlowe. Teraz klientom nie grożą już niemiłe niespodzianki. Dzięki nowej ustawie, wiele spornych kwestii zostaje wyjaśnionych już na samym wstępie.

– Z każdym klientem rozmawiamy na temat planowanego otoczenia naszej inwestycji. Mamy to szczęście, że poza zabudową jednorodzinną, są to lasy i łąki. To niezaprzeczalny i doceniany atut naszej inwestycji –  mówi K. Krzyżaniak z KM Building.

Zadowoleni klienci

Klienci chwalą sobie zapisy nowej ustawy. Nie powinno to jednak dziwić, gdyż to głównie z myślą o nich powstała tzw. ustawa deweloperska. Gwarancja niezmiennego otoczenia to dla wielu z nas przecież gwarancja komfortu mieszkania.

Widok za oknem, pozornie nieistotny, staje się kwestią kluczową, kiedy tworzy go oczyszczalnia ścieków, spalarnia czy fabryka. Kiedy otoczenie jest już zagospodarowane, problemu nie ma. Jeśli jednak dookoła są wolne przestrzenie, konieczna jest informacja o tym, co tam się znajdzie.  Tereny rekreacyjne, obiekty użyteczności publicznej, czy węzeł komunikacyjny wpływają zawsze pozytywnie na atrakcyjność inwestycji mówi Tomasz Wnuk, dyrektor generalny Malta Fountain.

Co ciekawe, obowiązki nałożone przez ustawodawcę są jednocześnie elementem budowy wizerunku każdego dewelopera. Czasami dla klientów bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. Pozytywne bądź negatywne. Prospekt informacyjny jest tego przykładem.

Źródło: Materiały prasowe

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMY:.
 1. OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie
 2. Lukmar System Maria Wiśniewska z/s w Wejherowie
współpracujących ze sobą na podstawie umowy o współpracy w ramach projektu multideweloper.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez w/w firmy.

I. WSPÓŁADMINISTRATORAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:
 1. Pani Katarzyna Biedrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 229/4,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel.: 602-631-329, 600-850-977
 2. Pani Maria Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel. 602-631-329, 600-850-977
II. WSPÓLNE UZGODNIENIA POMIĘDZY WSPÓŁADMINSTRATORAMI

Współadministratorzy współpracują ze sobą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umowy o współpracy w ramach projektu Multideweloper. W ramach prowadzonej współpracy, udostępniają sobie oraz wspólnie administrują danymi osobowymi podmiotów danych na zasadzie umowy o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi. Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie administratora danych osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

W ramach umowy o współadministrowanie danych osobowych osób fizycznych zawartych pomiędzy Współadministratorami uzgodniony został następujący zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego.
 2. Każdy ze Współadminiatratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osób, których dane osobowe dotyczą.
 3. Każdy ze Współadministratorów ma prawo do pozyskiwania danych osobowych, ich przeglądania, udostępniania, dostępu do udostępnionych danych osobowych.
 4. Firma OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie przechowuje, zabezpiecza, archiwizuje, utrwala, organizuje, porządkuje, usuwa dane osobowe.

Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu Multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

III. PUNKT KONTAKTOWY

Współadministratorzy uzgodnili wspólny punk kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: oferty@multideweloper.pl lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora - OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

IV. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Państwa dane osobowe pochodzą z następującego źródła: bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej administratora danych osobowych.

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu/celach niż określony w pkt IV niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż określony w pkt IV niniejszej informacji, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorca przekazywanych przez Państwa danych osobowych są:

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Współadministratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu - w tym celu informowania użytkowników o aktywności Współadministratorów oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Państwa dane osobowe.

IX. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy, do czasu wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż 10 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego) od daty wymagalności danego roszczenia.

X. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Współadministratorzy Danych Osobowych informują, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

NIE TERAZ ZGADZAM SIĘ
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ