602 631 329

oferty@multideweloper.pl

Kontakt/RODO

MultiDeweloper

Wszyscy Deweloperzy w Jednym Miejscu

ul. Sobieskiego 229/4
84-200 Wejherowo

602 631 329   mail: k.biedrzycka@multideweloper.pl

 

 

 

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMY:

 1. OPTIMUS Inwestycje Sp. z o.o.  z/s w Wejherowie


 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez w/w firmy.

 

 1.         I.      ADMINISTRATORAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:

 

1. Pani Katarzyna Biedrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ul. Sobieskiego 229/4,

e-mail:  k.biedrzcyka@multideweloper.pl

tel.: 602-631-329, 600-850-977

 

 

 

 1.      II.      

 

 

W ramach umowy o współadministrowanie danych osobowych osób fizycznych zawartych pomiędzy Współadministratorami uzgodniony został następujący zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

 

1. Administrator jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego.

2.Administrator jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osób, których dane osobowe dotyczą.

3. Administrator ma prawo do pozyskiwania danych osobowych, ich przeglądania, udostępniania, dostępu do udostępnionych danych osobowych.

4. Firma OPTIMUS Inwestycje spółka z o.o. z/s w Wejherowie przechowuje, zabezpiecza, archiwizuje, utrwala, organizuje, porządkuje, usuwa dane osobowe.

 

Dane dostępnedo wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych: OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

 

 1.   III.      PUNKT KONTAKTOWY

 

 Punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: K.BIEDRZYCKA@multideweloper.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora - OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

 

 1.   IV.      CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 •  zawierania i wykonania umowy o świadczenie usługi pośrednictwa nieruchomości,
 •  zawierania  umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej,
 • prowadzenia działań marketingowych, informowania o aktualnych ofertach,
 • wystawianie i  przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, reklamacje i wnioski,
 • archiwizacji

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Państwa dane osobowe pochodzą z następującego źródła: bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej administratora danych osobowych.

 

Administrator Danych Osobowych nie przewidują przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu/celach niż określony w pkt IV niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż określony w pkt IV niniejszej informacji, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

 

 1.      V.      KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne
 • dane adresowe
 • dane kontaktowe

 

 

 1.   VI.      ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorca przekazywanych przez Państwa danych osobowych są:

 podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia, tj. deweloperzy, obsługa serwisu komputerowego, obsługa księgowo – rachunkowa,

organy władzy publicznej, którym Współadministratorzy są zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazać dane osobowe, np. US.

 

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profil administratora prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu - w tym celu informowania użytkowników o aktywności administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

 1. VII.      PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Administrator Danych Osobowych nie przewiduje przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

 

 

 1. VIII.      ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator Danych Osobowych nie przewiduje  zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Państwa dane osobowe.

 

 1.   IX.      CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

 • przepisów prawa, które mogą obligować Współadministratorów do przetwarzania danych osobowych przez określony czas (np. przepisy ustawy o rachunkowości, Kodeksu cywilnego),
 • okresu, przez jaki są realizowane umowy,
 • okresu, przez jaki podejmowane  są działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przez okres udzielania odpowiedzi na państwa pytania i wnioski),
 • okresu przedawnienia wynikający z zawartych umów,
 • okresu, na jaki została udzielona zgoda.

 

 

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez administraotra do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy, do czasu wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż 10 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego) od daty wymagalności danego roszczenia.

 

 

 1.      X.      PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

Mają Państwo prawo do:

a)       żądania dostępu do danych osobowych w siedzibie Administratora Danych Osobowych - OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z.O.O. a z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4, uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO),

b)      żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO),

c)       żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) ,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO)),

e)       żądania przeniesienia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych osobowych wskazanego przez siebie (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),

f)       wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),

g)      cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).

 

 1.   XI.      PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Administrator Danych Osobowych informuje, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

 

 

Katarzyna
Biedrzycka

Katarzyna Biedrzycka

602 631 329

Zapraszamy do Salonu
Multideweloper

Zapraszamy do Salonu Multideweloper

602631329

Łukasz
Biedrzycki

Łukasz Biedrzycki

602 631 034

Reguła
Cookies

Reguła Cookies

123456789