602 631 329

600 850 977

oferty@multideweloper.pl

Kontakt/RODO

MultiDeweloper

Wszyscy Deweloperzy w Jednym Miejscu

ul. Sobieskiego 229/4
84-200 Wejherowo

602 631 329   mail: k.biedrzycka@multideweloper.pl

600 850 977 mail.  lukmar.system@gmail.com

 

 

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMY:

 1. OPTIMUS Inwestycje Sp. z o.o.  z/s w Wejherowie
 2. Lukmar System Maria Wiśniewska z/s w Wejherowie

współpracujących ze sobą na podstawie umowy o współpracy w ramach projektu multideweloper.

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez w/w firmy.

 

 1.         I.      WSPÓŁADMINISTRATORAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:

 

1. Pani Katarzyna Biedrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ul. Sobieskiego 229/4,

e-mail:  k.biedrzcyka@multideweloper.pl

tel.: 602-631-329, 600-850-977

 

2. Pani Maria Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21,

e-mail: oferty@multideweloper.pl

tel.  602-631-329, 600-850-977

 

 1.      II.      WSPÓLNE UZGODNIENIA POMIĘDZY WSPÓŁADMINSTRATORAMI

Współadministratorzy współpracują ze sobą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umowy o współpracy w ramach projektu Multideweloper.

W ramach prowadzonej współpracy, udostępniają sobie oraz wspólnie administrują danymi osobowymi podmiotów danych na zasadzie umowy o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi.

 Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie administratora danych osobowych: OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.  z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

 

W ramach umowy o współadministrowanie danych osobowych osób fizycznych zawartych pomiędzy Współadministratorami uzgodniony został następujący zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

 

1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego.

2. Każdy ze Współadminiatratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osób, których dane osobowe dotyczą.

3. Każdy ze Współadministratorów ma prawo do pozyskiwania danych osobowych, ich przeglądania, udostępniania, dostępu do udostępnionych danych osobowych.

4. Firma OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie przechowuje, zabezpiecza, archiwizuje, utrwala, organizuje, porządkuje, usuwa dane osobowe.

 

Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu Multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych: OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

 

 1.   III.      PUNKT KONTAKTOWY

 

Współadministratorzy uzgodnili wspólny punk kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: K.BIEDRZYCKA@multideweloper.pl lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora - OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

 

 1.   IV.      CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 •  zawierania i wykonania umowy o świadczenie usługi pośrednictwa nieruchomości,
 •  zawierania  umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej,
 • prowadzenia działań marketingowych, informowania o aktualnych ofertach,
 • wystawianie i  przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma, reklamacje i wnioski,
 • archiwizacji

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Państwa dane osobowe pochodzą z następującego źródła: bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej administratora danych osobowych.

 

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu/celach niż określony w pkt IV niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż określony w pkt IV niniejszej informacji, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

 

 1.      V.      KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne
 • dane adresowe
 • dane kontaktowe

 

 

 1.   VI.      ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorca przekazywanych przez Państwa danych osobowych są:

 •  podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia, tj. deweloperzy, obsługa serwisu komputerowego, obsługa księgowo – rachunkowa,
 • organy władzy publicznej, którym Współadministratorzy są zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazać dane osobowe, np. US.

 

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Współadministratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu - w tym celu informowania użytkowników o aktywności Współadministratorów oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

 1. VII.      PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

 

 

 1. VIII.      ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Państwa dane osobowe.

 

 1.   IX.      CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

 • przepisów prawa, które mogą obligować Współadministratorów do przetwarzania danych osobowych przez określony czas (np. przepisy ustawy o rachunkowości, Kodeksu cywilnego),
 • okresu, przez jaki są realizowane umowy,
 • okresu, przez jaki podejmowane  są działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przez okres udzielania odpowiedzi na państwa pytania i wnioski),
 • okresu przedawnienia wynikający z zawartych umów,
 • okresu, na jaki została udzielona zgoda.

 

 

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy, do czasu wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż 10 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego) od daty wymagalności danego roszczenia.

 

 

 1.      X.      PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

Mają Państwo prawo do:

a)       żądania dostępu do danych osobowych w siedzibie Administratora Danych Osobowych - OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z.O.O. a z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4, uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO),

b)      żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO),

c)       żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) ,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO)),

e)       żądania przeniesienia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych osobowych wskazanego przez siebie (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),

f)       wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),

g)      cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).

 

 1.   XI.      PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Współadministratorzy Danych Osobowych informują, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

 

 

Katarzyna
Biedrzycka

Katarzyna Biedrzycka

602 631 329

Zapraszamy do Salonu
Multideweloper

Zapraszamy do Salonu Multideweloper

602631329

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMY:.
 1. OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie
 2. Lukmar System Maria Wiśniewska z/s w Wejherowie
współpracujących ze sobą na podstawie umowy o współpracy w ramach projektu multideweloper.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez w/w firmy.

I. WSPÓŁADMINISTRATORAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:
 1. Pani Katarzyna Biedrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 229/4,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel.: 602-631-329, 600-850-977
 2. Pani Maria Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel. 602-631-329, 600-850-977
II. WSPÓLNE UZGODNIENIA POMIĘDZY WSPÓŁADMINSTRATORAMI

Współadministratorzy współpracują ze sobą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umowy o współpracy w ramach projektu Multideweloper. W ramach prowadzonej współpracy, udostępniają sobie oraz wspólnie administrują danymi osobowymi podmiotów danych na zasadzie umowy o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi. Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie administratora danych osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

W ramach umowy o współadministrowanie danych osobowych osób fizycznych zawartych pomiędzy Współadministratorami uzgodniony został następujący zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego.
 2. Każdy ze Współadminiatratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osób, których dane osobowe dotyczą.
 3. Każdy ze Współadministratorów ma prawo do pozyskiwania danych osobowych, ich przeglądania, udostępniania, dostępu do udostępnionych danych osobowych.
 4. Firma OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie przechowuje, zabezpiecza, archiwizuje, utrwala, organizuje, porządkuje, usuwa dane osobowe.

Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu Multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

III. PUNKT KONTAKTOWY

Współadministratorzy uzgodnili wspólny punk kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: oferty@multideweloper.pl lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora - OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

IV. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Państwa dane osobowe pochodzą z następującego źródła: bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej administratora danych osobowych.

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu/celach niż określony w pkt IV niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż określony w pkt IV niniejszej informacji, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorca przekazywanych przez Państwa danych osobowych są:

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Współadministratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu - w tym celu informowania użytkowników o aktywności Współadministratorów oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Państwa dane osobowe.

IX. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy, do czasu wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż 10 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego) od daty wymagalności danego roszczenia.

X. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Współadministratorzy Danych Osobowych informują, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

NIE TERAZ ZGADZAM SIĘ
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ