602 631 329

600 850 977

oferty@multideweloper.pl

Rynek Dewelopera

Rząd przyjmuje założenia programu MdM

Data: 2013-06-02

Program „Mieszkanie dla Młodych” skierowany jest do młodych małżeństw oraz singli do 35 roku życia kupujących swoje pierwsze mieszkanie. Rząd udzieli dofinansowania do kredytu w wysokości 10% ceny mieszkania, a w przypadku rodziny, lub osoby samotnej posiadającej dziecko – 15%. W przypadku pojawienia się w rodzinie trzeciego lub kolejnego dziecka – przewidziane jest dodatkowe wsparcie w wysokości kolejnych 5%. Dopłata obejmie nie więcej niż 50m kw. mieszkania, którego powierzchnia nie przekracza 75m kw.

 

Na dofinansowanie nie może jednak liczyć każda osoba i nie w każdym mieście. Cena mieszkania objętego programem dopłat będzie różna dla każdego województwa i nie będzie mogła przekroczyć wskaźnika określonego przez wojewodę na podstawie średnich kosztów budowy dla danego regionu. Kryterium cenowe może jednak stanowić problem – w miastach wojewódzkich pułap byłby inny niż w gminach sąsiadujących oraz w reszcie województwa.

W Warszawie, na dopłatę można będzie liczyć przy zakupie mieszkania za cenę nie wyższą niż 5789,5zł za m kw., w Krakowie – do 4406,5zł za m kw., w Lublinie – do 3718,8 za m kw.

 

Dodatkowym utrudnieniem w zakwalifikowaniu mieszkania do programu jest jego pochodzenie na rynku. Dofinansowane są, bowiem wyłącznie nowe mieszkania – pochodzące z rynku pierwotnego. Z tego powodu w wielu miastach skorzystanie z programu nie będzie możliwe, jako że w minionym roku nie powstały tam żadne nowe inwestycje mieszkaniowe. Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotr Styczeń zapewnia jednak, że nie powinno to stanowić problemu, skoro zgodnie z prawem budowlanym również w domach jednorodzinnych mogą występować dwa (lub więcej) odrębnych lokali. W tej sytuacji nabywcy lokali w domach jednorodzinnych mogliby skorzystać z programu rządowych dopłat.

 

Jak ograniczenia dostępu do programu wpłyną na ceny mieszkań w nadchodzących kwartałach? Minister Styczeń zapewnia, że wiele firm obniży ceny mieszkań podobnie jak działo się pod koniec ubiegłego roku, gdy wygasał program „Rodzina na Swoim”. Czy i tym razem sprzedający obniżą ceny – okaże się już niedługo, gdy program wejdzie w życie, możliwe, ze jeszcze w tym roku.

 

Nowy program spotkał się z krytyką z wielu środowisk – deweloperzy nie wierzą w powodzenie programu. Ich zdaniem „MDM” nie zapewni długofalowych skutków dla polityki mieszkaniowej. Dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Jacek Bielecki twierdzi, ze dotychczasowe rządowe programy dopłat nie spełniły swojego zadania: „Zwiększały presję na rynek nieruchomości w momencie dobrej sytuacji, a hamowały go w przypadku, gdy nie było koniunktury(…) W tym roku nie działa żaden program mieszkaniowy, a rynek całkiem dobrze sobie radzi” – powiedział.

 

Faktycznie dodatkowe kryteria mnożą trudności – ustalenia pułapów cenowych przez wojewodów tworzone są pod presją sytuacji budżetowej w kraju. Dodatkowo pojawia się cała seria pytań dotyczących adresatów projektu. Czy w sytuacji, gdy młodzi ludzie nie są w stanie wygenerować 10% wkładu własnego do kredytu należy ich wspomóc poprzez dofinansowanie? Czy nie jest to ryzykowne dla gospodarki, banku i całego kraju? Skąd gwarancja, że taka osoba będzie w stanie taki kredyt spłacić?

Czy nie lepiej pieniądze z budżetu państwa przeznaczyć na utworzenie długofalowej i konsekwentnej polityki mieszkaniowej?

 

Analitycy wierzą w powodzenie projektu, widza w nim szansę dla ludzi, których nie stać na samodzielny zakup mieszkania. Krytykują natomiast ograniczenie do rynku pierwotnego i niewielką dostępność, ze względu na konieczność spełnienia wielu warunków przez kupującego.

 

O tym jak nowy program będzie kształtował ceny na rynku mieszkaniowym przekonamy się prawdopodobnie już w 2014 roku, gdy program wejdzie w życie.

 

źródło:flathunters

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMY:.
 1. OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie
 2. Lukmar System Maria Wiśniewska z/s w Wejherowie
współpracujących ze sobą na podstawie umowy o współpracy w ramach projektu multideweloper.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez w/w firmy.

I. WSPÓŁADMINISTRATORAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:
 1. Pani Katarzyna Biedrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 229/4,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel.: 602-631-329, 600-850-977
 2. Pani Maria Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel. 602-631-329, 600-850-977
II. WSPÓLNE UZGODNIENIA POMIĘDZY WSPÓŁADMINSTRATORAMI

Współadministratorzy współpracują ze sobą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umowy o współpracy w ramach projektu Multideweloper. W ramach prowadzonej współpracy, udostępniają sobie oraz wspólnie administrują danymi osobowymi podmiotów danych na zasadzie umowy o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi. Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie administratora danych osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

W ramach umowy o współadministrowanie danych osobowych osób fizycznych zawartych pomiędzy Współadministratorami uzgodniony został następujący zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego.
 2. Każdy ze Współadminiatratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osób, których dane osobowe dotyczą.
 3. Każdy ze Współadministratorów ma prawo do pozyskiwania danych osobowych, ich przeglądania, udostępniania, dostępu do udostępnionych danych osobowych.
 4. Firma OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie przechowuje, zabezpiecza, archiwizuje, utrwala, organizuje, porządkuje, usuwa dane osobowe.

Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu Multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

III. PUNKT KONTAKTOWY

Współadministratorzy uzgodnili wspólny punk kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: oferty@multideweloper.pl lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora - OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

IV. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Państwa dane osobowe pochodzą z następującego źródła: bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej administratora danych osobowych.

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu/celach niż określony w pkt IV niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż określony w pkt IV niniejszej informacji, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorca przekazywanych przez Państwa danych osobowych są:

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Współadministratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu - w tym celu informowania użytkowników o aktywności Współadministratorów oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Państwa dane osobowe.

IX. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy, do czasu wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż 10 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego) od daty wymagalności danego roszczenia.

X. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Współadministratorzy Danych Osobowych informują, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

NIE TERAZ ZGADZAM SIĘ
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ