602 631 329

600 850 977

oferty@multideweloper.pl

Rynek Dewelopera

Frankowscu NIE PANIKUJ!!!

Data: 2015-01-22

Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Szwajcarski Bank Narodowy zapowiedział całkowite uwolnienie kursu rodzimej waluty, liczne gospodarki na całym świecie przeżyły prawdziwy wstrząs, a na większości giełd kurs franka niemal natychmiast poszybował w górę. Swój „czarny czwartek” mają też za sobą polscy „frankowi” kredytobiorcy – wzrost kursu tej waluty oznacza dla nich przecież znaczący wzrost miesięcznej raty.

 

Dodajmy, że problem dotyczy nie tylko 700 tysięcy pożyczkobiorców, którzy posiadają kredyt hipoteczny w tej walucie, ale także członków ich rodzin, najbliższych, a zatem – blisko 2 milionów Polaków. Wielu zadłużonych wykonuje teraz gorączkowe ruchy, próbując pozbyć się jak najszybciej finansowego zobowiązania, tymczasem doradcy finansowi podpowiadają bardzo wyraźnie – działajmy z rozsądkiem, bez niepotrzebnej paniki. - Nie ma prostej recepty, która uwolniłoby dziś kredytobiorców z kredytem we franku szwajcarskim od spłaty tego zobowiązania. Muszą oni pogodzić się z myślą, że różnice kursowe będą wpływać na wysokość rat ich kredytu, to nieuniknione. Jest jednak szereg rozwiązań, które mogą ulżyć im w kłopotach – wyjaśnia Artur Bekta, doradca finansowy z firmy Alex T. Great Doradcy Finansowi. – Pierwsze i najlepsze z nich to próba porozumienia z bankiem.

 

Niemal każda umowa kredytowa zawiera zapisy, które gwarantują tzw. wakacje kredytowe, czyli kilkumiesięczną karencję, podczas której kredytobiorca zostaje zwolniony z obowiązku spłaty rat. Oczywiście, wszystkie powstałe w ten sposób zaległości trzeba będzie w późniejszym okresie uregulować, takie rozwiązanie daje jednak bezpieczny zapas czasu, by finansowo „stanąć na nogi”. Trzeba tylko wyraźnie zaznaczyć, że jakakolwiek karencja dotyczyć będzie jedynie kapitału, a nie odsetek od kredytu. Wczytajmy się zatem uważnie w umowę kredytową, bo wakacje od kredytu mogą być rzeczywiście dobrym rozwiązaniem na bieżące bolączki. Jeśli zaś podpisana umowa nie zakłada możliwości karencji, zwróćmy się o nią (pisemnie) do banku. - Można też zastanowić się nad wydłużeniem terminu spłaty całego kredytu, rozciągając spłatę na kolejne lata, co pozwoli obniżyć wysokość bieżących rat – dodaje Artur Bekta z Alexa. – Czy bank się na to zgodzi? Myślę, że tak. Wysoki kurs franka to przecież także dla banku wyjątkowo niekomfortowa sytuacja, zmuszony jest on bowiem do znacznego zwiększenia rezerw związanych z udzielonymi kredytami.

 

Kolejna cenna rada doradców finansowych brzmi: uczmy się oszczędzać. - Warto w spokoju, z ołówkiem w ręku, zasiąść do domowych rozliczeń i wydatków, by znaleźć w nich te, z których w trudnej sytuacji można jednak zrezygnować. Będą to zapewne wydatki na dobra konsumpcyjne, które nie stanowią wydatków pierwszej potrzeby, a zatem udział w kulturze czy rozrywce. I choć mam świadomość, że dla wielu takie ograniczenia mogą być bardzo bolesne, w trudnej sytuacji trzeba się z tym pogodzić, bo strata mieszkania z powodu kolejnych niespłaconych rat będzie z pewnością bardziej dotkliwa – radzi Paweł Szramowski, prezes firmy Alex T. Great Doradcy Finansowi. I natychmiast dodaje: -

 

Odradzam za to jakiekolwiek próby rychłego przewalutowywania kredytu czy, podjęte w panice, próby natychmiastowej sprzedaży mieszkania. Takie działania należy poważnie przemyśleć, przeanalizować bardzo dokładnie swoją sytuację finansową, bo skutki decyzji podejmowanych dziś w niepotrzebnym pośpiechu mogą być dalece bardziej poważne, niż obowiązek spłaty wyższych rat kredytu. Podsumujmy zatem: choćby i „pod ścianą”, nie działajmy w pośpiechu. Jeśli kredyt mieszkaniowy naprawdę poważnie ciąży, lepiej w spokoju przemyśleć przyszłe działania i kroki, poszukać dobrej rady. Pomocy szukajmy przede wszystkim w banku, który jest naszym pożyczkodawcą. Umowa kredytowa ma przecież charakter dwustronny, jest porozumieniem dwóch stron – banku i klienta – a zatem obie strony muszą w takiej sytuacji szukać dobrych rozwiązań.

 

 

 

źródło Tomasz Kulpa, Alex T. Great Doradcy Finansowi

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMY:.
 1. OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie
 2. Lukmar System Maria Wiśniewska z/s w Wejherowie
współpracujących ze sobą na podstawie umowy o współpracy w ramach projektu multideweloper.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez w/w firmy.

I. WSPÓŁADMINISTRATORAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:
 1. Pani Katarzyna Biedrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 229/4,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel.: 602-631-329, 600-850-977
 2. Pani Maria Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel. 602-631-329, 600-850-977
II. WSPÓLNE UZGODNIENIA POMIĘDZY WSPÓŁADMINSTRATORAMI

Współadministratorzy współpracują ze sobą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umowy o współpracy w ramach projektu Multideweloper. W ramach prowadzonej współpracy, udostępniają sobie oraz wspólnie administrują danymi osobowymi podmiotów danych na zasadzie umowy o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi. Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie administratora danych osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

W ramach umowy o współadministrowanie danych osobowych osób fizycznych zawartych pomiędzy Współadministratorami uzgodniony został następujący zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego.
 2. Każdy ze Współadminiatratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osób, których dane osobowe dotyczą.
 3. Każdy ze Współadministratorów ma prawo do pozyskiwania danych osobowych, ich przeglądania, udostępniania, dostępu do udostępnionych danych osobowych.
 4. Firma OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie przechowuje, zabezpiecza, archiwizuje, utrwala, organizuje, porządkuje, usuwa dane osobowe.

Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu Multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

III. PUNKT KONTAKTOWY

Współadministratorzy uzgodnili wspólny punk kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: oferty@multideweloper.pl lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora - OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

IV. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Państwa dane osobowe pochodzą z następującego źródła: bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej administratora danych osobowych.

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu/celach niż określony w pkt IV niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż określony w pkt IV niniejszej informacji, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorca przekazywanych przez Państwa danych osobowych są:

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Współadministratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu - w tym celu informowania użytkowników o aktywności Współadministratorów oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Państwa dane osobowe.

IX. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy, do czasu wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż 10 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego) od daty wymagalności danego roszczenia.

X. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Współadministratorzy Danych Osobowych informują, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

NIE TERAZ ZGADZAM SIĘ
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ