602 631 329

600 850 977

oferty@multideweloper.pl

Rynek Dewelopera

Certyfikaty energetyczne to nie fikcja

Data: 2015-04-05

Po pierwsze - budując dom na własny użytek nie będziesz musiał mieć certyfikatu. Świadectwo nie będzie też wymagane dla nieruchomości, w których mieszka się sezonowo (do 4 miesięcy w roku) i domów o powierzchni nie większej niż 50 mkw.


Po drugie jednak - rząd chce uszczelnić system certyfikacji budynków. Każdy, kto sprzedaje lub wynajmuje nieruchomość - jest właścicielem, zarządcą, najemcą, ma spółdzielcze prawo własności, lub lokatorskie prawo do lokalu - będzie musiał dostarczyć certyfikat. Z kolei druga strona transakcji nie będzie miała prawa zrzec się takiego dokumentu.

Obecnie bardzo często, by nie robić sobie \"kłopotów\" i dodatkowych kosztów, strony transakcji np. sprzedaży mieszkania czy domu dogadują się i formułują zapis, że kupujący dobrowolnie zrzeka się certyfikatu.

Nowe przepisy mówią jasno: Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.

Czy takie postawienie sprawy spowoduje, że certyfikaty staną się wreszcie nieodłącznym elementem przy transakcjach na rynku mieszkaniowym? Można mieć wątpliwości, bowiem - przynajmniej na razie - za niedopełnienie obowiązku dostarczenia certyfikatu nie grożą żadne sankcje. Jedyna ewentualna sankcja to grzywna do 5 tys. zł wynikająca z przepisów prawa budowlanego, które mówią, że należy przechowywać dokumentację dotyczącą budynku.

W praktyce można się więc spodziewać, że wysiłki ustawodawcy znów spełzną na niczym. Dodajmy, że nowe przepisy precyzują dalszy tryb postępowania kupującego/najemcy na wypadek, gdyby sprzedający/wynajmujący nie dochował obowiązku. W takim wypadku strona kupująca może go do tego wezwać w terminie 14 dni od transakcji, wyznaczając mu 2 miesiące na przekazanie dokumentu. Jeśli nadal sprzedający nie wykona obowiązku, nowy właściciel może zlecić wykonanie świadectwa energetycznego, ale na koszt zbywcy.

Innym, ciekawym zapisem, który pojawił się w nowych przepisach jest wymóg umieszczania w ogłoszeniach reklamowych informacji o energochłonności budynku, wziętych z certyfikatu. Również jednak nic nie wiadomo o żadnych ewentualnych sankcjach za jego niedotrzymanie.

Nowe przepisy mówią, że: \"W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie podają w reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu budynku lub jego części wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, wyznaczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15\".

Jaki efekt da nowa ustawa? To się wkrótce okaże. Na pewno, mimo że certyfikaty obecnie są ciągle de facto fikcją, kwestie związane z energochłonnością nieruchomości i ewentualnymi kosztami z tego wynikającymi są coraz bardziej istotne dla kupujących - zwłaszcza na rynku domów. Obecnie - przy dużej podaży i liczbie ofert - klienci coraz częściej zadają pytania o te właśnie kwestie. Dużo mniejszym popytem cieszą się nieruchomości starsze, zbudowane w gorszej, przestarzałej technologii i niemodernizowane pod kątem energetycznym.

Nie ulega więc wątpliwości, że ewentualne umieszczanie w ogłoszeniach informacji dotyczących charakterystyki energetycznej nieruchomości, będzie postrzegane przez kupujących pozytywnie i odczytywane jako zaleta oferty, zwłaszcza jeśli będą to dane świadczące na korzyść mieszkania czy domu. Z kolei brak takich informacji może być postrzegany jako wada, chęć ukrycia przez sprzedającego niekorzystnych faktów. Wyposażenie nieruchomości w certyfikat będzie docenione też przez ludzi, którzy kupują w celach inwestycyjnych - z myślą o późniejszej sprzedaży czy najmie

 

Źródło: Teresa Michnik

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMY:.
 1. OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie
 2. Lukmar System Maria Wiśniewska z/s w Wejherowie
współpracujących ze sobą na podstawie umowy o współpracy w ramach projektu multideweloper.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez w/w firmy.

I. WSPÓŁADMINISTRATORAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:
 1. Pani Katarzyna Biedrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 229/4,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel.: 602-631-329, 600-850-977
 2. Pani Maria Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel. 602-631-329, 600-850-977
II. WSPÓLNE UZGODNIENIA POMIĘDZY WSPÓŁADMINSTRATORAMI

Współadministratorzy współpracują ze sobą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umowy o współpracy w ramach projektu Multideweloper. W ramach prowadzonej współpracy, udostępniają sobie oraz wspólnie administrują danymi osobowymi podmiotów danych na zasadzie umowy o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi. Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie administratora danych osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

W ramach umowy o współadministrowanie danych osobowych osób fizycznych zawartych pomiędzy Współadministratorami uzgodniony został następujący zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego.
 2. Każdy ze Współadminiatratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osób, których dane osobowe dotyczą.
 3. Każdy ze Współadministratorów ma prawo do pozyskiwania danych osobowych, ich przeglądania, udostępniania, dostępu do udostępnionych danych osobowych.
 4. Firma OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie przechowuje, zabezpiecza, archiwizuje, utrwala, organizuje, porządkuje, usuwa dane osobowe.

Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu Multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

III. PUNKT KONTAKTOWY

Współadministratorzy uzgodnili wspólny punk kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: oferty@multideweloper.pl lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora - OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

IV. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Państwa dane osobowe pochodzą z następującego źródła: bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej administratora danych osobowych.

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu/celach niż określony w pkt IV niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż określony w pkt IV niniejszej informacji, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorca przekazywanych przez Państwa danych osobowych są:

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Współadministratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu - w tym celu informowania użytkowników o aktywności Współadministratorów oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Państwa dane osobowe.

IX. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy, do czasu wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż 10 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego) od daty wymagalności danego roszczenia.

X. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Współadministratorzy Danych Osobowych informują, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

NIE TERAZ ZGADZAM SIĘ
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ