602 631 329

600 850 977

oferty@multideweloper.pl

Rynek Dewelopera

Niedługo będziesz musiał oszczędzać na mieszkanie

Data: 2016-06-20

Koniec z dopłacaniem do wkładu własnego kredytów. Rząd zamiast programu MDM, wprowadzi nowe rozwiązanie. Na wkład trzeba będzie sobie zaoszczędzić, a ci, którzy się z tego wywiążą dostaną od państwa premię.


Kasy oszczędnościowo-budowlane to część nowego programu rządowego o nazwie „Mieszkanie plus”, który ma zastąpić Mieszkanie dla Młodych. Oprócz oszczędzania rząd stawia także na budowę tanich mieszkań na wynajem. Te – w odróżnieniu od Funduszu Mieszkań na Wynajem – mają być rzeczywiście tanie dzięki budowaniu na państwowych gruntach. Po latach wynajmu, mieszkaniec takiego lokalu miałby możliwość preferencyjnego wykupu na własność.

Wracając jednak do systemu kas. Propozycja rządowa idzie naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli sektora bankowego. Związek Banków Polskich od dawna postuluje takie rozwiązanie. Na czym ma ono polegać?

System będzie podobny do tych, jakie już istnieją w wielu państwach europejskich, także u naszych sąsiadów – m.in. na Słowacji i w Niemczech.

Wg przedstawionego niedawno projektu ustawy przeciętnie zamożny Polak miałby możliwość dojścia do własności swego mieszkania poprzez oszczędzanie w ramach kas (na podstawie umowy – nie krótsze niż 4 lata) i preferencyjny kredyt, który również w kasie mógłby uzyskać.

Kredytowanie objęłoby takie cele jak:

odpłatne nabycie, budowa, odbudowa, remont, modernizacja, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
nabycie prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabycie własności, a także udziału we współwłasności gruntu przeznaczonego pod budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego albo uzbrojenie działki budowlanej;
spłata kredytu bankowego zaciągniętego na ww. cele;
wniesienie przez członka spółdzielni mieszkaniowej wpłat przeznaczonych na przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego.
W kasach mogłyby oszczędzać osoby fizyczne ale nie tylko – także osoby prawne, czy też wspólnoty mieszkaniowe albo spółdzielnie. Premia za oszczędzanie jednak będzie przysługiwać wyłącznie osobom fizycznym.

Ile państwo dołoży do naszych oszczędności? Przez pierwsze lata oszczędzania premia ma wynosić 15 proc. zgromadzonych środków do kwoty 6000 zł. Maksymalnie roczna państwowa premia wyniesie więc 900 zł. Do tego należy doliczyć odsetki, bowiem konto w kasie będzie oprocentowane. Jeśli ktoś przekroczy roczną sumę oszczędności w wysokości 6000 zł, co prawda nie dostanie premii, ale jego kapitał będzie wyżej oprocentowany.

Po czterech latach obligatoryjnego oszczędzania właściciel środków będzie mógł starać się o preferencyjny kredyt w ramach kas. Jego kwota nie będzie mogła być wyższa, niż 100 proc. całości zgromadzonych w ramach kas pieniędzy – włącznie z odsetkami i premią.

Co ważne jednak: oprocentowanie takiego kredytu będzie stałe przez cały okres trwania umowy. Konstrukcja jest taka, że rata miesięczna miałaby nie przekraczać swoją wysokością miesięcznych wpłat, jakie dokonywał uczestnik kas. Tak więc kredyt byłby dla niego „bezbolesny”.

Czy taki system zda egzamin? Strona rządowa oraz zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że problemem w polskich realiach jest brak kapitału gospodarstw domowych. Polacy mało oszczędzają, a jeśli już – to ich pieniądze nie pracują w sposób właściwy. Często są odkładane na zwykłym ROR-rze, co sprawia, że dodatkowo nie zarabiają.

To generuje problemy z zaspokojeniem wymagań kredytowych ze strony klientów banków (m.in. rosnący wkład własny), ale też rodzi problemy z utrzymaniem odpowiednio wysokiej akcji kredytowej po stronie bankowej. Wg NBP ponad 95% depozytów w Polsce lokowanych jest na okres krótszy niż 1 rok.

Wyliczenia dotyczące ewentualnej skali oszczędności w kasach wraz z premią, odsetkami i możliwym, uzyskanym kredytem, pokazują jednak, że same pieniądze z tego tytułu najprawdopodobniej nie wystarczą na kupno przeciętnej wielkości mieszkania w dużym mieście. Przy oszczędzaniu na poziomie 500 zł miesięcznie statystyczny Kowalski uzyska rocznie 6000 zł. Z premią i odsetkami będzie to około 7000 zł, co da w sumie po 4 latach 28 tysięcy. Z kredytem tej samej wysokości będzie to 56 tys. Taka kwota nie wystarczy na zakup mieszkania, ale wystarczy na pokrycie wkładu własnego i np. częściowo – wykończenia nieruchomości. Oczywiście nikt nie każe przerywać oszczędzania po 4 latach.

Część ekspertów podkreśla, że realna kwota państwowej dopłaty w ramach kas będzie znacznie niższa niż dopłata do wkładu własnego w MDM. Z drugiej jednak strony pojawiają się głosy, że jest to system uczciwszy, który pomagałby budować kapitał gospodarstw domowych i stabilizował system bankowy. Ponadto nie wypaczałby sytuacji na rynku mieszkaniowym i cen nieruchomości, o co często oskarża się MDM.


Autor: Marcin Moneta, WGN Nieruchomości

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMY:.
 1. OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie
 2. Lukmar System Maria Wiśniewska z/s w Wejherowie
współpracujących ze sobą na podstawie umowy o współpracy w ramach projektu multideweloper.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), poniżej przedstawiamy Państwu informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez w/w firmy.

I. WSPÓŁADMINISTRATORAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:
 1. Pani Katarzyna Biedrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 229/4,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel.: 602-631-329, 600-850-977
 2. Pani Maria Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  Lukmar System Maria Wiśniewska z siedzibą w Wejherowie, ul. Jakuba Wejhera 20/21,
  e-mail: oferty@multideweloper.pl
  tel. 602-631-329, 600-850-977
II. WSPÓLNE UZGODNIENIA POMIĘDZY WSPÓŁADMINSTRATORAMI

Współadministratorzy współpracują ze sobą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umowy o współpracy w ramach projektu Multideweloper. W ramach prowadzonej współpracy, udostępniają sobie oraz wspólnie administrują danymi osobowymi podmiotów danych na zasadzie umowy o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi. Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie administratora danych osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

W ramach umowy o współadministrowanie danych osobowych osób fizycznych zawartych pomiędzy Współadministratorami uzgodniony został następujący zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego.
 2. Każdy ze Współadminiatratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osób, których dane osobowe dotyczą.
 3. Każdy ze Współadministratorów ma prawo do pozyskiwania danych osobowych, ich przeglądania, udostępniania, dostępu do udostępnionych danych osobowych.
 4. Firma OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z/s w Wejherowie przechowuje, zabezpiecza, archiwizuje, utrwala, organizuje, porządkuje, usuwa dane osobowe.

Treść uzgodnień między Współadministratorami (umowa o współpracy w ramach projektu Multideweloper, umowa o wspólnym administrowaniu danymi osobowymi) jest dostępna do wglądu w siedzibie Administratora Danych Osobowych: OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

III. PUNKT KONTAKTOWY

Współadministratorzy uzgodnili wspólny punk kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych przez e- mail: oferty@multideweloper.pl lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora - OPTIMUS Nieruchomości i Finanse Katarzyna Biedrzycka z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 229/4.

IV. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Państwa dane osobowe pochodzą z następującego źródła: bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej administratora danych osobowych.

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu/celach niż określony w pkt IV niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu innym niż określony w pkt IV niniejszej informacji, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorca przekazywanych przez Państwa danych osobowych są:

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Współadministratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu - w tym celu informowania użytkowników o aktywności Współadministratorów oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w w/w celu jest uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy Danych Osobowych nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Państwa dane osobowe.

IX. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy, do czasu wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż 10 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego) od daty wymagalności danego roszczenia.

X. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Współadministratorzy Danych Osobowych informują, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

NIE TERAZ ZGADZAM SIĘ
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ